lafonten kimdir lafonten masalları lafonten eserleri lafonten hayatı lafonten ezop kimdir ezop masalları ezop eserleri ezop hayatı beydeba kimdir beydeba masalları beydeba hayatı beydeba eserleri kimdir lafonten fablları kimdir bu lafonten nereli lafonten nezaman dogdu lafonten fransız lafonten tilki ile leylek lafonten ödev lafonten kimdir  

Reklamlar

En Çok Oy Alanlar

En İyiler

İstatistikler

En Çok Arananlar

Reklam

Bize destek için sitenize, blogunuza
 bu kodu yerleştirebilirsiniz

Mevlana'nın İlk 18 Beyti

 
REKLAMLAR

Biþnev in ney çün hikâyet mîküned

Ez cüdâyîhâ þikâyet mîküned


Kez neyistân tâ merâ bübrîdeend
Ez nefîrem merd ü zen nâlîdeend


Sîne hâhem þerha þerha ez firâk
Tâ bigûyem þerh-i derd-i iþtiyâkHerkesî kû dûr mand ez asl-ý hiþ
Bâz cûyed rûzgâr-ý vasl-ý hîþMen beher cem’iyyetî nâlân þüdem
Cüft-i bedhâlân ü hoþhâlân þüdemHerkesî ez zann-i hod þüd yâr-i men
Vez derûn-i men necüst esrâr-i menSýrr-ý men ez nâle-i . men dûr nist
Lîk çeþm-i gûþrâ an nûr nîstTen zi cân ü cân zi ten mestûr nîst
Lîk kes râ dîd-i cân destûr nîstÂteþest în bang-i nây ü nîst bâd
Her ki în âteþ nedâred nîst bâdÂteþ-i ýskest ke’nder ney fütâd
Cûþiþ-i ýþkest ke’nder mey fütâdNey harîf-i herki ez yârî bürîd
Perdehâyeþ perdehây-i mâ dirîdHem çü ney zehrî vü tiryâkî ki dîd
Hem çü ney dem sâz ü müþtâkî ki dîdNey hadîs-i râh-i pür mîküned
Kýssahây-i ýþk-ý mecnûn mîküned


Mahrem-î în hûþ cüz bîhûþ nist
Mer zebânrâ müþterî cüz gûþ nîstDer gam-î mâ rûzhâ bîgâh þüd
Rûzhâ bâ sûzhâ hemrâh þüd


Rûzhâ ger reft gû rev bâk nîst
Tû bimân ey ânki çün tû pâk nistHerki cüz mâhî zi âbeþ sîr þüd
Herki bîrûzîst rûzeþ dîr þüd

Der neyâbed hâl-i puhte hîç hâm

Pes sühan kûtâh bâyed vesselâm ------------------------- Dinle, bu ney neler hikâyet eder,


ayrýlýklardan nasýl þikâyet eder.


Beni kamýþlýktan kestiklerinden beri feryâdýmdan


erkek ve kadýn müteessir olmakta ve inlemektedir.Ýþtiyâk derdini þerhedebilmem için,
ayrýlýk acýlarýyle þerha þerhâ olmuþ bir kalb isterim.


Aslýndan vatanýndan uzaklaþmýþ olan kimse,
orada geçirmiþ olduðu zamaný tekrar arar.


Ben her cemiyette, her mecliste inledim durdum. Bedhâl (kötü huylu)
olanlarla da, hoþhâl (iyi huylu) olanlarla da düþüp kalktým.


Herkes kendi anlayýþýna göre benim yârim oldu.
Ýçimdeki esrârý araþtýrmadý.
Benim . sýrrým feryâdýmdan uzak deðildir. Lâkin her gözde onu
görecek nûr, her kulakda onu iþitecek kudret yoktur.


Beden ruhdan, ruh bedenden gizli deðildir.
Lâkin herkesin rûhu görmesine ruhsat yoktur.


Þu neyin sesi âteþdir; havâ deðildir.
Her kimde bu âteþ yoksa, o kimse yok olsun.


Neydeki âteþ ile meydeki kabarýþ,
hep aþk eseridir.


Ney, yârinden ayrýlmýþ olanýn arkadaþýdýr. Onun makam perdeleri,
bizim nûrânî ve zulmânî perdelerimizi -yânî, vuslata mânî olan perdelerimizi- yýrtmýþtýr.


Ney gibi hem zehir, hem panzehir;
hem demsâz, hem müþtâk bir þeyi kim görmüþtür


Ney, kanlý bir yoldan bahseder,
Mecnûnâne aþklarý hikâye eder.


Dile kulakdan baþka müþteri olmadýðý gibi, mâneviyâtý idrâk
etmeye de bîhûþ olandan baþka mahrem yoktur


Gamlý geçen günlerimiz uzadý ve sona ermesi gecikti. O günler, mahrûmiyyetten ve
ayrýlýktan hâssýl olan ateþlerle arkadaþ oldu –yânî, ateþlerle, yanmalarla geçti -
Günler geçip gittiyse varsýn geçsin.
Ey pâk ve mübârek olan insân-ý kâmil; hemen sen vâr ol!..


Balýktan baþkasý onun suyuna kandý.
Nasibsiz olanýn da rýzký gecikti.


Ham ervâh olanlar, piþkin ve yetiþkin zevâtýn hâlinden anlamazlar.
O halde sözü kýsa kesmek gerektir vesselâm. ----------------------- بشنوايننىچونحكايتمى‏كند
از جدايى‏ها شكايت مى‏كند

كز نيستان تا مرا ببريده‏اند
در نفيرم مرد و زن ناليده‏اند


سينه خواهم شرحه شرحه از فراق
تا بگويم شرح درد اشتياق‏


هركسىكاودورماندازاصلخويش
بازجويدروزگاروصلخويش

منبههرجمعيتىنالانشدم
جفتبدحالانوخوشحالانشدم


هركسىازظنخودشديارمن
ازدرونمننجستاسرارمن


سرمنازناله‏ىمندورنيست
ليكچشموگوشراآننورنيست


تنزجانوجانزتنمستورنيست
ليككسراديدجاندستورنيست


آتشاستاينبانگناىونيستباد
هركهاينآتشنداردنيستباد


آتشعشقاستكاندرنىفتاد
جوششعشقاستكاندرمى‏فتاد


نىحريفهركهازيارىبريد
پرده‏هايشپرده‏هاىمادريد
همچونىزهرىوترياقىكهديد
همچونىدمسازومشتاقىكهديد
نىحديثراهپرخونمى‏كند
قصه‏هاىعشقمجنونمى‏كند

محرم اين هوش جز بى‏هوش نيست
مر زبان را مشترى جز گوش نيست‏

درغمماروزهابى‏گاهشد
روزهاباسوزهاهمراهشد
روزها گر رفت گو رو باك نيست
تو بمان اى آن كه چون تو پاك نيست

هركهجزماهىزآبشسيرشد
هركهبى‏روزىاستروزشديرشد

درنيابدحالپختههيچخام
پسسخنكوتاهبايدوالسلام


Facebook'ta Arkadaşlarınla Paylaş

REKLAMLAR

Yorumlar

Ana Menü

Kategoriler

Dost Siteler

 

Sosyal Medyada
Sayfamızı
Paylaşır-
mısın?


Yandex.Metrica Anasayfa | Reklam | Bize ulaşın | Site Haritası | Rss

lafonten kimdir lafonten masalları lafonten eserleri lafonten hayatı lafonten ezop kimdir ezop masalları ezop eserleri ezop hayatı beydeba kimdir beydeba masalları beydeba hayatı beydeba eserleri kimdir lafonten fablları kimdir bu lafonten nereli lafonten nezaman dogdu lafonten fransız lafonten tilki ile leylek lafonten ödev lafonten kimdir